Algemene Voorwaarden

Welkom bij When I‘m Gone. Dank voor het gebruiken van ons platform. Door onze producten en diensten te gebruiken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Neem deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat je volledig op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van onze producten en diensten.

1. IntroductIe
1.1 Missie
De missie van When I‘m Gone is om de uitvaartbranche transparant te maken. Om dit te realiseren biedt When I‘m Gone een online marktplaats waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden, zij persoonlijk contact kunnen hebben, en tot een transactie kunnen overgaan. Als bemiddelaar tussen beide partijen faciliteert When I‘m Gone deze transactie.

1.2 reikwijdte

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de dienst getiteld “When I‘m Gone” die wordt aangeboden door B.V, When I am Gone – besloten vennootschap kantoor houdende te Amsterdam aan de Rijnsburgstraat 42HS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 68147821 – via de url wheni.nl. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

2. Definities

Gebruiksvoorwaarden – De onderhavige gebruiksvoorwaarden van When I‘m Gone.

When I‘m Gone – B.V. When I am Gone, besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 68147821.

Website – De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat door When I‘m Gone wordt aangeboden via de url www.wheni.nl

Bezoeker – De natuurlijke – of rechtspersoon die de Website www.wheni.nl bezoekt.

Gebruiker – De natuurlijke persoon die zich op de Website www.wheni.nl heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account.

Account – Identificatie van de Gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.

Gebruikerscontent –  Alle informatie en/of gegevens die de Gebruiker invoert, uploadt, op de Website publiceert, of anderszins via de Website verspreidt/toegankelijk maakt.

When I‘m Gone content – Alle informatie en/of gegevens die When I‘m Gone ter beschikking stelt via de Website, inclusief door derde partijen aan When I‘m Gone beschikbaar gestelde informatie en/of gegevens, met uitzondering van Gebruikerscontent.

Leverancier – De (groep) natuurlijke perso(o)n(en) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meerdere op de Website aangeboden producten of diensten, en bij transactie zich als Opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert.

Aanvraag – De aanvraag verstuurd door een Gebruiker aan een Leverancier strekkende tot het uitbrengen van een Offerte voor een dienst of product.

Aanvrager  – De Gebruiker die een Leverancier een aanvraag heeft gestuurd.

Offerte – Een naar aanleiding van een Aanvraag door de Leverancier opgesteld aanbod, met daarin de Prijs, Benodigdheden, en andere relevante details.

Transactie – De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst van Opdracht, waarin vermeld staan de Prijs Benodigdheden, en andere relevante details.

Opdracht – De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht.

Opdrachtgever – De Gebruiker die de Leverancier en indien van toepassing diens Toeleverancier de opdracht verstrekt.

Opdrachtnemer – De Leverancier die een Opdracht aanneemt.

Prijs – De totale prijs welke Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.Hierbij zijn Servicekosten, eventuele verzendkosten binnen Nederland, techniekkosten en overige meerkosten inbegrepen.

Servicekosten – De bemiddelingsfee, ofwel kosten die berekend worden voor de bemiddeling van When I‘m Gone tussen Gebruikers.

Meerwerk – Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de Boeking, waardoor de Opdrachtnemer meer werkzaamheden moet verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan bij totstandkoming van de Boeking bekend was.

Gedragscode – Het geheel aan regels waaraan de Gebruiker zich dient te houden.

Gebruikers Berichtensysteem – Het systeem op de Website dat Gebruikers kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren over (de totstandkoming van) een transactie.

3. Algemeen
3.1 gebondenheid aan gebruiksvoorwaarden
Door te registreren op When I‘m Gone, gaat een Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle op de Website verrichte handelingen, alle via de Website uitgebrachte Offertes en alle via de Website gesloten Boekingen of aankopen.

3.2 oneens met (een) bepaling(en)

Indien een Gebruiker het oneens is met (de strekking van) een bepaling uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden kan deze Gebruiker When I‘m Gone schriftelijk verzoeken om afwijkende bepalingen te handhaven, door een e-mail te verzenden naar support@wheni.nl. Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met When I‘m Gone zijn overeengekomen.

3.3 recht van wijziging

When I‘m Gone behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan Gebruikers. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, kan de Gebruiker diens Account beëindigen.

4. Registratie
4.1 Aanmaken van een Account / registreren als gebruiker
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de Website, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het boeken van een dienst, het kopen van een product of het aanmaken van een Leverancierspagina, dien je een Account aan te maken teneinde je als Gebruiker te registreren. Deze registratie geschiedt door middel van het invullen en via de Website insturen van een online registratieformulier.

4.2 Verbod creëren Account op naam van andere persoon

Het is niet toegestaan een Account te creëren op naam van een andere natuurlijke – of rechtspersoon, tenzij de betre ende andere persoon daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

4.3 Verklaring juistheid informatie

De Gebruiker staat er jegens When I‘m Gone voor in dat alle verstrekte Gebruikerscontent compleet, naar waarheid en juist is. When I‘m Gone is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Indien When I‘m Gone aanwijzingen heeft dat enige informatie die door een Gebruiker is opgegeven of is geüpload incompleet, niet naar waarheid, misleidend of onjuist is, dan is zij gerechtigd deze informatie te verwijderen of, indien zij dat wenst, het Account van de betre ende Gebruiker zonder noti catie of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.4 Beperking gebruiker

Om je te kunnen registreren als Gebruiker dien je minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien When I‘m Gone sterke aanwijzingen heeft dat een Gebruiker niet aan deze criteria voldoet is zij gerechtigd om het Account van de betre ende Gebruiker zonder noti catie of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.5 Weigeren gebruiker door When I‘m gone

When I‘m Gone heeft, onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder noti catie en/of opgaaf van redenen, een registratie te weigeren of te annuleren.

4.6 geheimhouding wachtwoord

Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat toegang verleent tot de Website en het Account van de Gebruiker.
When I‘m Gone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde.

4.7 Beëindigen Account door gebruiker

Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn/haar Account beëindigen of deactiveren via de hiertoe aangewezen knop op de pagina “Mijn Account”. Het Account zal vervolgens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen beëindigd worden. Een Gebruiker krijgt van de beëindiging of deactivatie per e-mail bevestiging. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen of aankopen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.8 Beëindigen Account door When I‘m gone

When I‘m Gone heeft, onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder noti catie en/of opgaaf van reden, een Account te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

5. Totstandkoming Boeking en/of aankoop
5.1 Aanvraag indienen
Via iedere Leverancierpagina op de Website kan een Gebruiker de Leverancier via het Berichtensysteem een bericht sturen, de beschikbaarheid checken en/of een Aanvraag voor het ontvangen van een Offerte indienen. De Aanvraag is altijd vrijblijvend. Het staat de Aanvrager dan ook vrij voor dezelfde gelegenheid eveneens bij andere Leverancier een Aanvraag in te dienen, om de kans dat er uiteindelijk met een Leverancier een Boeking tot stand komt te vergroten. Na het indienen van een Aanvraag ontvangt de Aanvrager van When I‘m Gone per e-mail een bevestiging van ontvangst van de Aanvraag.

5.2 reactietermijn Aanvraag

Na het ontvangen van een Aanvraag dient de Leverancier binnen vierentwintig (24) uur te reageren op de Aanvraag, door via het Berichtensysteem een O erte uit te brengen, een bericht te sturen of de Aanvraag te weigeren. In alle voornoemde gevallen ontvangen beide partijen hiervan per e-mail bericht. Indien de Aanvrager in de Aanvraag niet alle uitgevraagde informatie verstrekt heeft welke nodig is voor het uitbrengen van een volledige O erte, rust op de Leverancier de zorgplicht de Aanvrager zo snel mogelijk na ontvangst van de Aanvraag te contacteren teneinde de ontbrekende informatie te vergaren.

5.3 radiostilte

Indien Aanvrager na het indienen van de Aanvraag niet reageert op berichten die de Leverancier via het Berichtensysteem naar Aanvrager verstuurt, wordt de Leverancier geacht aan de onder 5.2 genoemde zorgplicht te hebben voldaan. Het staat de Aanvrager te allen tijde vrij de Aanvraag in te trekken.

5.4 Aanvraagweigering

Indien een Leverancier een Aanvraag weigert en de Aanvrager geen andere Aanvragen meer heeft uitstaan, neemt When I‘m Gone contact op met de betre ende Aanvrager, teneinde alternatieve Leveranciers te suggereren. Het staat When I‘m Gone vrij informatie inzake
het aantal of percentage van Aanvragen dat een Leverancier heeft geaccepteerd dan wel heeft geweigerd in de toekomst te publiceren
op de betre ende Leverancierspagina, zonder dat de Leverancier in kwestie hiertoe toestemming hoeft te verlenen.

5.5 Aanvraagacceptatie & verzending Offerte

Met het via de Website uitbrengen van een Offerte door de Leverancier doet de Leverancier de Aanvrager een aanbod. Indien de Leverancier werkt met een Toeleverancier dient de Leverancier de opgestelde Offerte eerst voor akkoord naar de Toeleverancier te sturen. Indien de Toeleverancier met de Offerte akkoord gaat, machtigt hij/zij de Leverancier tot het mede in zijn/haar naam uitbrengen van deze Offerte en sluiten van een Overeenkomst. Tevens machtigt de Toeleverancier When I‘m Gone door akkoord te gaan met een Offerte tot het uitbrengen van een hiermee corresponderende factuur in zijn/haar naam. De Overeenkomst
komt pas tot stand na aanvaarding van de Offerte door de Aanvrager, zie artikel 5.8. De Offerte dient te omvatten de Prijs, Benodigdheden en andere relevante details. De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en de Standaardovereenkomst van When I‘m Gone maken integraal onderdeel uit van iedere Offerte.

5.6 optie

Zodra de Leverancier een Offerte uitbrengt, heeft de Aanvrager in kwestie automatisch een optie voor de dienst of product. Deze optie houdt in dat de Aanvrager, zonder enige nadere verplichting, een eerste recht heeft om Leverancier te boeken of het product te kopen. Indien een tweede Aanvrager via de Website een Aanvraag indient voor dezelfde Leverancier op de optiedatum van Aanvrager, krijgt de eerste Aanvrager vierentwintig (24) uur de tijd om zijn recht tot eerste boeken uit te oefenen. Beide Aanvragers worden hiervan via het Berichtensysteem op de hoogte gesteld. Indien de eerste Aanvrager niet binnen vierentwintig (24) uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken of kopen, vervallen alle rechten hiertoe.

5.7 Reactietermijn Offerte

Onverminderd hetgeen in 5.6 bepaald is, heeft de Aanvrager veertien (14) dagen na ontvangst van de O erte de tijd om deze via het Berichtensysteem te accepteren, de Leverancier te verzoeken de O erte te wijzigen, of de O erte af te wijzen. Hiervan ontvangen beide partijen per e-mail bericht. Na a oop van deze termijn
komen de Offerte en hiermee de optie zoals onder 5.6 uiteengezet automatisch te vervallen. Het staat de Leverancier te allen tijde vrij een verzoek om wijziging van de Offerte te weigeren. Indien de Leverancier de Offerte op verzoek van de Aanvrager wijzigt, treedt voornoemde reactietermijn opnieuw in werking.

5.8 Erkenning juridisch e ect elektronische communicatie

Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch e ect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking cq koop) gesloten via de elektronische weg (lees via internet en/of e-mail) een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking cq koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.

6. Bepalingen Met Betrekking tot de opdracht
6.1 Afwezigheid dienstbetrekking
Bij een boeking of koop welke via de Website tot stand komt is nimmer sprake van een dienstbetrekking, noch tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, noch tussen When I‘m Gone en Opdrachtnemer. Een Leverancier en diens Toeleverancier zijn evenmin op andere wijze ondergeschikt aan When I‘m Gone, aangezien zij voor eigen rekening en risico diensten verrichten. Hierop zijn geen uitzonderingen te maken. Door een Account aan te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden gaan Gebruikers automatisch ook akkoord met het buiten toepassing laten van de ctieve dienstbetrekking en de gageregeling voor Leverancieren.

6.2 Belasting

When I‘m Gone is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de belastingaangifte door Leverancier. When I‘m Gone raadt Leveranciers die niet beschikken over toereikende kennis aan voor advies over scale aangelegenheden en verplichtingen contact op te nemen met een belastingadviseur. When I‘m Gone doet geen uitspraken over scaal-inhoudelijke kwesties.

6.3 facturen

De Opdrachtnemer machtigt When I‘m Gone om in zijn of haar naam een factuur uit te brengen aan de Opdrachtgever. When I‘m Gone fungeert hierbij nimmer als contractpartij, maar faciliteert als bemiddelaar de digitale betaling van het product of dienst.

6.4 toegang tot locatie

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de uitvaart kunnen belemmeren. Vertragingen veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de Opdrachtnemer en/of When I‘m Gone.

6.5 Vervanging opdrachtnemer

Indien de Leverancier door ziekte en/of overmacht niet in staat is de Opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, stelt Opdrachtnemer of – indien dat door ziekte van Opdrachtnemer onhaalbaar is – When I‘m Gone alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen, zonder ten aanzien hiervan enige garantie te verstrekken. Eventuele in redelijkheid te maken bijkomende kosten voor het boeken van een Optreden van de vervangende Leverancier komen hierbij voor rekening van When I‘m Gone, doch met een maximum van €250 (zegge tweehonderdvijftig euro). Het staat Opdrachtgever in dit geval ook vrij een Optreden van de gesuggereerde vervangende Leverancier niet te accepteren en de Opdracht te annuleren, waarbij de reeds betaalde Prijs door When I‘m Gone wordt teruggestort.

7. prijzen
7.1 prijsopgaven
Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven voor muziek exclusief aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.

7.2 laagste-prijs-garantie

Leverancieren op When I‘m Gone geven een laagste-prijs-garantie af aan Bezoekers. Dit wil zeggen dat de Leverancier garandeert dat het op When I‘m Gone aangeboden product of dienst nergens anders goedkoper te boeken is dan via de Website. Indien When I‘m Gone aanwijzingen heeft dat een Leverancier elders goedkoper is, dan is zij gerechtigd de Leverancier te waarschuwen of, indien zij dat wenst, de betre ende Leverancierspagina en/of de Account(s) van de betre ende Leverancier zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Leverancierenpagina of Account staan.

7.3 Afronding

Ons systeem verwerkt alleen hele getallen en alle prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele bedrag.

7.4 reiskostenvergoeding

Reiskosten en verzendkosten dienen door de Leverancier bij het aanmaken van een Leverancierspagina in de Prijs te worden meegenomen en kunnen niet apart in rekening worden gebracht.

8. Betalingen
8.1 Betalingstermijnen
Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient bij totstandkoming van de Boeking de gehele Prijs door Opdrachtgever te worden voldaan, via een van de daartoe door When I‘m Gone ter beschikking gestelde betalingsfaciliteiten. Pas dan is een Boeking tot stand gekomen. Eventueel Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De betalingstermijn bij Meerwerk verschilt van geval tot geval en hangt af van het moment waarop duidelijk wordt dat bij uitvoering van de Opdracht van Meerwerk sprake is.

8.5 servicekosten

Tot en met 31 december 2018 is het proberen als leverancier op When I‘m Gone gratis.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de servicekosten:

€ 9,95 per maand (maandelijkse incasso, maandelijks opzegbaar) of € 95,- per jaar (eenmalige incasso, jaarlijks opzegbaar)

Leveranciers die gebruik maken van het gratis proberen op When I‘m Gone tot en met 31 december 2018 zijn niet verplicht dit door te zetten na 1 januari 2019.

9. Gebruik van de Website
9.1 Bevoegdheid gebruik
De Gebruiker staat er jegens When I‘m Gone voor in dat de Gebruiker bevoegd is gebruik te maken van de Website en dat de Gebruiker handelt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien staat de Gebruiker er jegens When I‘m Gone voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zal nakomen en dat de Gebruiker zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

9.2 Verbod verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending

Het is een Gebruiker enkel toegestaan informatie die de Gebruiker ontvangt van een andere Gebruiker te raadplegen voor persoonlijke doeleinden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Gebruiker in kwestie.

9.3 Verbod raadpleging Website op geautomatiseerde wijze

De Website is bedoeld voor persoonlijke raadpleging via normaal browserbezoek. Het op geautomatiseerde wijze (laten) raadplegen, “scrapen”, “crawlen” of “spideren”, of het raadplegen van (data op) de Website met behulp van andere technologie of software is derhalve niet toegestaan. Eventuele hyperlinks dienen Bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen When I‘m Gone of de Gebruiker content aanbiedt. Daarnaast is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

9.4 overige verboden gebruik Website

Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, is het een Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken:

Voor enig onwettig doel;
Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website in haar functionaliteit of gebruiksvriendelijkheid schade oploopt;
Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie,ongemak of onnodige onrust;
Op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
Voor het verspreiden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van When I‘m Gone.

10. Aansprakelijkheid
10.1 uitvoering van de opdracht
When I‘m Gone is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Opdracht of product en garandeert op geen enkele wijze dat de kwalitiet hiervan afdoende is.

10.2 zorg When I‘m gone

When I‘m Gone neemt bij haar werkzaamheden de zorg in acht welke van een goede bemiddelaar verwacht mag worden.

10.3 Vrijwaring aansprakelijkheid

When I‘m Gone (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers en aandeelhouders) sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

onze diensten; de Website;

de juistheid van Gebruikerscontent;
de Optredens, handelingen en/of nalatigheden van de Leveranciers het (niet-)gebruik van deze Website.

10.4 nalatigheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van When I‘m Gone door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door When I‘m Gone uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van When I‘m Gone uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van When I‘m Gone die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

10.5 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover op When I‘m Gone enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de Prijs van de overeenkomst in kwestie.

10.6 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Opdrachtnemer of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake, tenzij sprake is van schade en/of verlies door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtnemer aansprakelijk is. De bewijslast ligt in dit kader bij de Opdrachtgever.

10.7 schade aan instrumenten en/of apparatuur

Iedere schade aangebracht aan instrumenten, (geluids)apparatuur e.d. van de Leverancier dan wel Toeleverancier zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en/of (geluids) apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.

10.8 Meerwerk

Ingeval van Meerwerk komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer evenals additionele Servicekosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.9 schade door niet of niet volledig voldoen aan gebruiksvoorwaarden

De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit het door Opdrachtgever niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde garantie en/of verplichting.

10.10 Aanspraken uit hoofde van intellectueel eigendomsrechten

De Gebruiker vrijwaart When I‘m Gone voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op Gebruikerscontent. When I‘m Gone aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van Gebruikerscontent.

10.11 onderlinge communicatie tussen gebruikers

When I‘m Gone faciliteert de communicatie tussen Gebruikers onderling en heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, integriteit en/of juistheid van hetgeen in deze communicatie gedeeld wordt. Derhalve aanvaardt When I‘m Gone geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie tussen Gebruikers onderling.

10.12 gebruik van de website

When I‘m Gone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van de Website, waaronder, maar niet uitsluitend, een afgewezen Aanvraag of een annulering.

10.13 Beveiliging en internet

When I‘m Gone spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. When I‘m Gone aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

11. Intellectueel eigendom
11.1 Intellectuele eigendomsrechten When I‘m gone content

Iedere Gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de When I‘m Gone content op de Website, eigendom zijn en blijven van When I‘m Gone of haar licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig- en databankenrecht van When I‘m Gone en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Het is When I‘m Gone toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

11.2 Verbod downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar maken

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen die beschikbaar zijn op de Website te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij When I‘m Gone hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend waar het When I‘m Gone content betreft, of de Gebruiker in kwestie hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend waar het Gebruikerscontent betreft. Door akkoord te gaan met onderhavige Gebruiksvoorwaarden verleent de Gebruiker When I‘m Gone toestemming om de op de Website ingevoerde of geüploade Gebruikerscontent te downloaden en voor directe en indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, en deze hierbij al dan niet van een When I‘m Gone logo en/of andere When I‘m Gone uitingen te voorzien. Hiervoor is geen aanvullende schriftelijke toestemming benodigd.

11.3 Verbod kopiëren, wijzigen of ander gebruik broncode

Het is niet toegestaan de broncode van de Website te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te trachten de broncode te achterhalen, enig recht op de informatie en/of broncode te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een beperkt recht op te vestigen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

11.4 toestemming adverteren voor en/of met leverancier

Iedere Leverancier verleent When I‘m Gone toestemming om te adverteren met expliciete vermelding van de naam en/of omschrijving van de Leverancier,
via alle daartoe aan te wenden kanalen, zoals bijvoorbeeld en niet uitputtend via Google AdWords, sociale media, op beurzen en evenementen. Indien een Leverancier een Leverancierspagina zou verwijderen en daarbij niet langer wenst dat de Leverancierspagina in kwestie met When I‘m Gone wordt geassocieerd, dient de Leverancier When I‘m Gone hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar support@wheni.nl, waarna When I‘m Gone 6 (zegge zes) maanden de tijd krijgt om de advertenties in kwestie uit het publieke domein te verwijderen, voor zover dit binnen When I‘m Gone’s macht ligt.

12. Annulering
12.1 Mededelingsplicht
De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst direct via de Website aan Opdrachtnemer mede te delen.

12.2 Verschuldigd bedrag

In geval de Opdrachtgever een Boeking annuleert is de Opdrachtgever de Prijs jegens Opdrachtnemer verschuldigd.

12.3 Aanvaarding aansprakelijkheid

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart When I‘m Gone en Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de Boeking.

13. ontbinding
13.1 gerechtigd tot ontbinding
Partijen zijn gerechtigd de gesloten Boeking te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

Het faillissement van een der partijen is uitgesproken;
De toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

13.2 opeisbaarheid vordering

Indien zich het geval voordoet als in artikel 13.1 omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

14. overmacht
14.1 onvoorziene omstandigheden en overmacht
Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen,

zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
Een dag van nationale rouw;
Contingentering- of andere overheidsmaatregelen; Werkstaking;

Natuurrampen;
Overlijden van de Opdrachtnemer dan wel ziekte of ongevalletsel bij de Opdrachtnemer van een dusdanige aard dat in redelijkheid niet verwacht kan worden
dat de Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert, mits gestaafd door een verklaring van deze strekking door de behandelend arts/specialist;
Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een bloed- en/of aanverwant in de eerste graad van de Opdrachtnemer, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen drie (3) dagen voor de geplande datum van uitvoering van de Opdracht en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;

14.2 rechten bij overmacht

Opdrachtnemer is ingeval van overmacht gerechtigd:

Hetzij de Overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige via de Website uit te sturen schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Daarnaast dient Opdrachtnemer When I‘m Gone per ommegaande te verwittigen door te bellen met When I‘m Gone’s Klantenservice en bij geen gehoor een e-mail van die strekking te sturen naar support@wheni.nl. When I‘m Gone stelt dan alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen, zonder enige garantie te verstrekken. Eventuele in redelijkheid te maken bijkomende kosten voor het boeken van een Optreden van de vervangende Leverancier komen hierbij voor rekening van When I‘m Gone, doch met een maximum van €250 (tweehonderdvijftig euro).

14.3 geen overmacht

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of onthe ng aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever geen overmacht op. Ziekte van de Opdrachtnemer zonder dat dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist levert geen overmacht op. Deze situatie wordt door When I‘m Gone gezien en behandeld als no-show zoals uiteengezet in artikel 6.5.

15. Aanpassingen When I‘m gone content

When I‘m Gone stelt alles in het werk om Gebruikers zo accuraat mogelijk te informeren over onze diensten, prijzen en tarieven. Desondanks geeft When I‘m Gone niet de garantie af dat de When I‘m Gone content altijd juist en volledig is. When I‘m Gone behoudt zich het recht voor om de When I‘m Gone content op ieder moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. When I‘m Gone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (type)fouten.

16. onderhoud Website

When I‘m Gone heeft als uitgangspunt de website voortdurend online te houden. When I‘m Gone behoudt zich echter het recht voor om (een gedeelte van) de Website (tijdelijk) buiten werking te stellen voor het aanpassen of het onderhouden van de Website. Voor eventuele gevolgen hiervan aanvaardt When I‘m Gone geen aansprakelijkheid.

17. privacy
17.1 gebondenheid privacybeleid
Door je te registreren als Gebruiker ben je gebonden aan When I‘m Gone’s Privacybeleid.

17.2 toestemming verwerking gegevens

Gebruikers verlenen When I‘m Gone toestemming om Gebruikerscontent die zij op de Website invoeren of Uploaden te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden.

17.3 Verwerking van gegevens door When I‘m gone

De verwerking van Gebruikerscontent door When I‘m Gone vindt plaats in het kader van, onder andere, het aanbieden van de diensten van When I‘m Gone, het beheer van de relatie tussen When I‘m Gone en de Gebruiker, het management van de technische infrastructuur, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses, het verbeteren van de technische infrastructuur van de Website en/of de gebruiksvriendelijkheid van de Website.

17.4 Anonieme gegevensverzameling over bezoek en gedrag

Naast de verwerking door When I‘m Gone van Gebruikerscontent voor de doeleinden vermeld onder 17.3, verzamelt When I‘m Gone gegevens met betrekking tot bezoek en/of gedrag van een Bezoeker op de Website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de Bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt mogelijk en onder meer door het gebruik van cookies.

17.5 Toestemming sturen noti caties

De Gebruiker verleent When I‘m Gone toestemming om berichten te sturen in het kader van noti caties van When I‘m Gone en updates van enige betekenis aan het (de) e-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s) die Gebruiker via de Website heeft opgegeven.

18. toepasselijk recht, geschIllen, nietigheid en Vernietigbaarheid
18.1 nederlands recht
Op alle Overeenkomsten gesloten via de Website en overeenkomsten gesloten met When I‘m Gone is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Bevoegde rechter

Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit enige via de Website gesloten Boeking of met When I‘m Gone gesloten overeenkomst.

18.3 nietige of vernietigbare bepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ingeval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling(en) nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling(en) zoveel als mogelijk weergeven.

19. Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten kan te allen tijde contact worden opgenomen met When I‘m Gone via support@wheni.nl. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden om je te helpen. Klachten worden door When I‘m Gone binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal degene die de klacht heeft ingediend op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

When I‘m Gone – Juni 2018

Kunnen wij je helpen?

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor je klaar, ongeacht verzekering en verzekeraar.
Samen organiseren we de unieke uitvaart voor het onvergetelijke leven van jouw dierbare.